top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Bright-Art Orgonite

Laatst bijgewerkt op 22-12-2023

 

Inhoudsopgave

Artikel   1 – Definities
Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 – Toepasselijkheid
Artikel   4 – Het aanbod
Artikel   5 – De overeenkomst
Artikel   6 – Herroepingsrecht
Artikel   7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel   8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel   9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 – De prijzen
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Betaling
Artikel 13 – 
Auteursrecht en eigendom

Artikel 14 – Privacy beleid

Artikel 15 – Communicatie email/contactformulier

Artikel 16 – Compensatie
Artikel 17 – Klachten

Artikel 18 – Geschillen
Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 20 – Wijzigen en/of beëindigen voorwaarden

Definities

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

 • Dag: kalenderdag;

 • Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

 • Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

 • Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 • Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 • Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;

 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Wie we zijn 

Artikel 2  Identiteit van de ondernemer

Bright-Art Orgonite

Bianca Dekker

Sabangstraat 62

8022 NB Zwolle

E-mailadres: brightartorgonite@gmail.com

KVK: 92342264

BTW: NL004948961B78

Vanaf 1-4-2024 geldt de KOR en wordt er geen btw meer gerekend. 

Wanneer de voorwaarden gelden

Artikel 3 – Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. 

 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 

 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 

 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. 

De producten en diensten die Bright-Art Orgonite levert

Artikel 4 – Het aanbod 

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod  vermeld. 

 2. Er wordt veel tijd besteed aan de foto’s op de website, om de orgonites zo natuurgetrouw mogelijk weer te geven. De kleuren kunnen alsnog afwijken door andere instellingen van de kleuren of intensiteit op uw beeldscherm. Een product kan op de afbeelding kan dus enigszins afwijken van de geleverde kleur en het model. Bright-Art Orgonite aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. 

 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. De bijhorende foto’s illustreren het vermelde artikel, tenzij anders vermeld. 

 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 

 5. Bright-Art Orgonite is niet aansprakelijk voor schade of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van het gekochte product of het onvermogen om het product of de prestaties ervan te gebruiken. De gebruiker is verantwoordelijk voor de administratie en zijn eigen manier van gebruik van het product. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor ongelukken die ontstaan door het (verkeerd) gebruik van onze producten. De werking van de orgonites zijn nooit een vervanging van een bezoek aan de huisarts als u medische klachten heeft. 

 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • De prijs inclusief belastingen; 

 • De eventuele kosten van verzending; 

 • De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; 

 • Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; 

 • De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; 

 • De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert; 

 • De hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel; 

 • Of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is; 

 • De manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen; 

 • De eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; 

 • De gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en 

 • De minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 8.  Een energiebehandeling is nooit een vervanging van de reguliere geneeskunde. Behandelaar kan niet aansprakelijk worden          gesteld voor de uitwerking van de behandeling op afstand.     

 

Het kopen van de orgonite producten 

Artikel 5 – De overeenkomst 

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 

 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 

 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 

 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 

 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 

 • Het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; 

 • De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; 

 • De informatie over garanties en bestaande service na aankoop; 

 • De prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand; 

 • De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is; 

 • Indien de consument een herroepingsrecht heeft, eventueel het modelformulier voor herroeping. 

 • In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering. 

De bedenktijd

Artikel 6 Herroepingsrecht

Bij levering van de orgonite producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

 2. Het herroepingsrecht is niet toepasbaar op artikelen die gekocht zijn met korting (actie artikelen of tijdens een sale) en orgonites die op verzoek zijn gemaakt. De MAGIC BOXEN vallen hier ook onder aangezien er een aanzienlijke reductie van de prijs is. 

 3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 4. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer (via email of het modelformulier herroeping). Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

 5. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

 

Wanneer u net uw product hebt ontvangen

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd 

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1. 

Als u het product wilt retourneren of behandeling wilt annuleren

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan 

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn  aan de ondernemer. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken. 

 2. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

 3. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. 

 4. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. 

 5. De terugzending is op risico van de consument. De consument is aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product tijdens de terugzending. 

 6. Annulering van een afspraak voor een behandeling dient uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden. Client krijgt dan het betaalde geld retour. De behandelaar en de cliënt zijn beide in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen naar een ander tijdstip. 

 

Wat wij doen als u het product wilt retourneren en garantie

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping 

 1. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag binnen 14 dagen na intrekking van uw aankoop de aankoopprijs, op voorwaarde dat het product onbeschadigd is, op uw rekening storten. Als u een fout hebt gemaakt in de bestelling, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op en uw bestelling wordt door ons gewijzigd.

 2. Als de aankoop ernstig beschadigd wordt afgeleverd, neem dan onmiddellijk contact met ons op om de aankoop te ruilen voor een andere orgonite in de originele verpakking. In geval van lichte schade kan in overleg met ons het aankoopbedrag worden afgetrokken.

Hoe wij de prijzen bepalen  

Artikel 10 – De prijzen

 1. Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW. Verzendkosten worden apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven.

 2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren. 

Wat wij doen zodra wij een bestelling binnen krijgen 

Artikel 11 – Levering en uitvoering 

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van    bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. Foutief doorgegeven of niet bestaande leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de consument en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.  

 3. De consument is verantwoordelijk voor eventuele douane- en importbelastingen. De ondernemer is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen door de douane. 

 4. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.   consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. 

 5. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding  van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding. 

 6. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de  consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 8. Als de consument er voor kiest het pakketje door PostNL ergens in tuin, garage of schuur te laten neerleggen, valt dit onder de verantwoordelijkheid van de consument. De ondernemer draagt geen verantwoordelijkheid voor het evt. zoekraken, beschadiging etc. van het pakketje.

 9. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel  beschikbaar te stellen en hierover overleggen met de consument. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer. 

 

De betaling

Artikel 12 – Betaling 

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. 

 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. 

 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. 

 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

Eigendom van de website en de afbeeldingen

Artikel 13 - Auteursrecht en eigendom

De volledige inhoud van de website is onderworpen aan auteursrechten, eigendomsrechten, gebruikersrechten of andere rechten van Bright-Art Orgonite. Uw gebruik/bezoek aan de website verleent u geen rechten met betrekking tot auteursrechten, eigendom, gebruikersrechten of andere rechten die toekomen aan Bright-Art Orgonite. De website en de producten zijn bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. 

Hoe wij met uw privacy omgaan

Artikel 14 - Privacybeleid

Uw persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met derden en wij doen er alles aan om deze te beschermen. Alleen met uw toestemming gebruiken we uw e-mailadres om u meldingen, aankondigingen, berichten of nieuwsbrieven te sturen. De zorgaanbieder zal alle informatie betreffende de cliënt die hij/zij verkrijgt bij de uitvoering van zijn/haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen. 

Aanmelding via het contactformulier

Artikel 15 - Communicatie via e-mail/contactformulier/nieuwsbrief

Bright-Art Orgonite kan u via kennisgeving via e-mail of op een andere betrouwbare manier informeren over uw aankoop, een nieuwsbrief of andere informatie. U kunt op elk gewenst moment de optie om u uit te schrijven communiceren via e-mail. 

In geval van schending van deze voorwaarden

Artikel 16 - Compensatie

U stemt ermee in Bright-Art Orgonite te vrijwaarden tegen alle verliezen, schade en kosten, inclusief redelijke advocatenkosten, die voortvloeien uit een schending van deze voorwaarden of enige activiteit met betrekking tot uw account (inclusief nalatig of onrechtmatig gedrag) door u of elke andere persoon die de site bezoekt met uw internetaccount.

Klachten

Artikel 17 - Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig 

    deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft   

    geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst b

    beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 1

   14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan

    verwachten.
4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na

    deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten

    kosteloos vervangen of repareren.

Welke wetten er van toepassing zijn 

Artikel 18 – Geschillen 

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is   

    uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing

 

De voorwaarden zijn goed toegankelijk 

Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen 

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. 

 

Ondernemer mag de algemene voorwaarden wijzigen

Artikel 20 - Wijzigen algemene voorwaarden

De bovenstaande algemene voorwaarden zijn op u van toepassing met betrekking tot uw toegang tot de website en / of het voltooien van het registratie- of aankoopproces. Deze voorwaarden, of een deel ervan, kunnen te allen tijde en om welke reden dan ook door Bright-Art Orgonite worden gewijzigd. 

Anker 1
Anker 2
Anker 3
Anker 4
Anker 5
Anker 6
Anker 7
Anker 8
Anker 9
Anker 10
Anker 11
Anker 12
Anker 13
Anker 14
Anker 15
Anker 16
Anker 17
Anker 18
Anker 19
Anker 20
bottom of page